cartea – Istoria Mântuirii

Descarcă pdf  

Înainte de răzvrătirea lui în cer, Lucifer a fost un înger înălţat şi slăvit, următorul în rang după Fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Înfăţişarea lui, ca şi a celorlalţi îngeri, era blândăşi exprima fericire. Fruntea lui era înaltăşi lată, arătând un intelect plin de putere. Înfăţişarea lui era perfectă, iar statura nobilăşi maiestuoasă. O lumină deosebită îi radia pe faţăşi strălucea în jurul lui, mai luminoasăşi mai frumoasă decât în jurul celorlalţi îngeri; totuşi Domnul Hristos, preţiosul Fiu al lui Dumnezeu, era superior întregii oştiri îngereşti. El era una cu Tatăl dinainte ca îngerii să fi fost creaţi. Lucifer era invidios pe Domnul Hristos şi treptat a preluat comanda care-I revenea numai lui Hristos. Marele Creator a convocat întreaga oştire cerească pentru ca, în prezenţa tuturor îngerilor, să-I acorde onoare deosebită Fiului Său. Fiul a fost aşezat pe tron cu Tatăl şi mulţimea cerească a îngerilor sfinţi era adunată în jurul Lor. Tatăl a făcut cunoscut faptul că El Însuşi a rânduit ca Hristos, Fiul Său, să fie egal cu El aşa încât, oriunde era prezenţa Fiului, să fie ca şi propria Lui prezenţă. Cuvântul Fiului trebuia să fie ascultat la fel ca şi cuvântul Tatălui. El L-a investit pe Fiul Său cu autoritate să conducă oastea cerească. În mod deosebit Fiul trebuia să lucreze în unire cu Tatăl în planul de creaţiune a pământului şi a fiecărei vieţuitoare care avea să existe pe pământ. Fiul avea să îndeplinească voia şi planurile Tatălui, dar fără a face nimic de unul singur. Voia Tatălui avea să fie împlinită în El. Lucifer era invidios şi gelos pe Domnul Isus Hristos. Totuşi, atunci când toţi îngerii s-au plecat înaintea lui Isus ca să-I recunoască supremaţia, înalta autoritate şi dreptul de a conduce, Lucifer s-a plecat împreună cu ei, dar inima îi era plină de invidie şi ură. Hristos a fost luat în sfatul special al lui Dumnezeu ca să colaboreze la planurile Sale, în timp ce Lucifer nu le cunoştea. El nu înţelegea şi nici nu i-a fost permis să cunoască planurile lui Dumnezeu. Domnul Hristos, însă, a fost recunoscut ca suveran al cerului, iar puterea şi autoritatea Sa trebuia să fie aceleaşi cu ale lui Dumnezeu Însuşi. Lucifer credea că el era un favorit în cer, printre îngeri. El a fost mult înălţat, dar aceasta nu l-a făcut să aducă recunoştinţăşi laudă Creatorului său. El aspira la înălţimea lui Dumnezeu Însuşi. S-a încrezut în poziţia lui înaltă. Ştia că era onorat de îngeri. Avea de îndeplinit o misiune deosebită. El fusese lângă Marele Creator, iar razele nesfârşite de lumină glorioasă care Îl învăluiau pe Dumnezeul cel veşnic străluceau în mod special asupra lui. El se gândea la felul în care îngerii îi ascultau ordinele cu plăcere şi promptitudine. Nu erau oare veşmintele lui strălucitoare şi frumoase? De ce ar trebui ca Hristos să fie onorat astfel înaintea lui? Lucifer a părăsit prezenţa imediată a Tatălui, nemulţumit şi plin de invidie împotriva Domnului Hristos. Ascunzându-şi planurile adevărate, el a adunat oastea îngerilor. Începu săvorbească, iar subiectul era chiar el. Ca unul mâhnit, el a subliniat preferinţa pe care Dumnezeu I-o acordase lui Isus, neglijându-l pe el. Le-a spus îngerilor că toată dulcea libertate de care se bucuraseră era pe sfârşite. Căci nu a fost oare desemnat un conducător peste ei căruia trebuia de-acum să-i dea în mod slugarnic onoare? Le-a spus că i-a chemat laolaltă să-i asigure că el nu se va mai supune acestei violări a drepturilor lui şi ale lor; că niciodată nu se va mai pleca în faţa lui Hristos; că va lua asupra lui onoarea ce ar fi trebuit să-i fie conferităşi va fi comandantul tuturor acelora care se vor supune să-l urmeze şi să asculte de vocea lui. A fost dispută printre îngeri. Lucifer şi simpatizanţii lui se luptau să reformeze conducerea lui Dumnezeu. Ei erau nemulţumiţi şi nefericiţi pentru că nu puteau să privească în înţelepciunea Lui de nepătruns ca să-I descopere planurile cu privire la înălţarea şi înzestrarea Fiului Său cu o aşa putere şi suveranitate. Ei s-au răzvrătit împotriva autorităţii Fiului.
Îngerii care erau loiali şi sinceri au căutat să îl împace pe acest înger puternic şi răzvrătit cu voinţa Creatorului lui. Ei au îndreptăţit acţiunea lui Dumnezeu de a acorda onoare Domnului Hristos şi, cu argumente puternice, căutau să-l convingă pe Lucifer că el nu avea mai puţinăonoare acum decât înainte ca Tatăl să declare cinstea pe care o oferise Fiului Său. Ei au arătat cu claritate că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, existând împreună cu Tatăl înainte ca îngerii să fi fost creaţi, că El stătuse întotdeauna la dreapta lui Dumnezeu, că autoritatea Lui blândăşi iubitoare nu fusese pusă la îndoială niciodată până atunci şi că El nu dăduse niciodată decât porunci pe care oastea cerească se bucura să le împlinească. Ei au insistat asupra faptului că onoarea pe care o primise Hristos de la Tatăl, în prezenţa îngerilor, n-a ştirbit cu nimic onoarea pe care o primise Lucifer până atunci. Îngerii au plâns. Au căutat cu îngrijorare să-l facă să renunţe la planul lui rău şi să se supună Creatorului lor, pentru că înainte era numai pace şi armonie şi ce ar fi putut da naştere acestei voci răzvrătite şi nesupuse? Lucifer a refuzat să asculte. Apoi s-a îndepărtat de îngerii loiali şi sinceri, pe care i-a numit sclavi. Aceşti îngeri, credincioşi lui Dumnezeu, au rămas uimiţi văzând cum Lucifer avea succes în efortul lui de a stârni revoltă. El le-a promis o guvernare nouă, mai bună decât cea pe care o aveau acum, şi în care totul va fi libertate. Foarte mulţi şi-au făcut cunoscut planul de a-l accepta pe Lucifer drept conducător şi comandant suprem al lor. Văzând că propunerile i-au fost primite cu succes, el se măgulea că i-ar avea pe toţi îngerii de partea lui şi că ar fi egal cu Însuşi Dumnezeu, iar vocea lui autoritară va fi auzită comandând întreaga oaste a cerului. Din nou îngerii loiali l-au avertizat şi i-au arătat care vor fi, cu siguranţă, consecinţele dacă el persistă în această hotărâre; că Acela care i-a putut crea pe îngeri putea, prin tăria Lui, şi să le răstoarne întreaga autoritate şi, ca un semn, să le pedepsească îndrăzneala şi răzvrătirea lor teribilă. Să te gândeşti că un înger s-ar opune Legii lui Dumnezeu care era la fel de sacră ca şi El Însuşi! I-au avertizat pe îngerii rebeli să-şi închidă urechile la argumentele înşelătoare ale lui Lucifer. L-au sfătuit, pe el şi pe toţi aceia pe care îi influenţeze, să meargă la Dumnezeu şi să-şi mărturiseascăgreşeala de a fi admis un gând ce punea la îndoială autoritatea Sa. Mulţi dintre simpatizanţii lui Lucifer erau înclinaţi să asculte sfatul îngerilor credincioşi, săse pocăiască de nemulţumirea lor şi să fie primiţi din nou în încrederea deplină a Tatălui şi a Fiului Său iubit. Atunci marele răzvrătit a declarat că el cunoştea Legea lui Dumnezeu şi că, dacăs-ar supune în ascultare servilă, onoarea i-ar fi luată. Nu i-ar mai fi încredinţată misiunea lui înaltă. Le-a spus că merseseră deja prea departe ca să se mai întoarcăşi că el va înfrunta consecinţele, căci niciodată n-ar mai vrea să se plece într-o închinare de sclav înaintea Fiului lui Dumnezeu; că Dumnezeu nu i-ar ierta şi că acum ei trebuie să-şi apere libertatea şi să-şi obţinăprin forţă poziţia şi autoritatea care nu le-au fost acordate de bună voie.* Îngerii credincioşi au alergat în grabă la Fiul lui Dumnezeu şi I-au făcut cunoscut ceea ce se întâmpla printre îngeri. Ei L-au găsit pe Tatăl consultându-Se cu Fiul Său prea iubit ca să stabilească mijloacele prin care să înlăture pentru totdeauna autoritatea asumată de Satana, pentru cel mai mare bine al îngerilor credincioşi. Marele Dumnezeu ar fi putut să-l arunce dintr-o dată pe acest arhiamăgitor afară din cer, dar nu acesta era scopul Său. El avea să-i acorde rebelului şansa să-şi măsoare puterea şi tăria cu Fiul Său iubit şi cu îngerii credincioşi Lui. În această luptă, fiecare înger va alege de partea cui va fi şi acest lucru va fi cunoscut de toţi. A permite vreunuia dintre aceia care s-au unit cu Satana în răzvrătirea lui să mai locuiască în cer n-ar fi prezentat siguranţă. Ei învăţaseră lecţia răzvrătirii veritabile împotriva Legii de neschimbat a lui Dumnezeu, iar acest lucru era incurabil. Dacă Dumnezeu Şi-ar fi manifestat puterea ca să-l pedepsească pe acest conducător răzvrătit, îngerii necredincioşi nu s-ar fi dat pe faţă. De aceea, Dumnezeu a folosit altă cale pentru a-Şi manifesta în mod distinct dreptatea şi judecata înainteaîntregii oştiri cereşti.

cartea – La răscruce de drumuri

Descarcă pdf  

Perioada de timp dintre 1957 şi 2007 este denumită perioada „cea mai destabilizatoare ” din istoria Bisericii Adventiste. De ce? Din cauza publicării cărții Întrebări despre doctrină!
 George Knight, editorul introducerii istorice şi teologice a Ediţiei Adnotate a cărții Întrebări despre doctrinăiii din 2003, scria că „Întrebări despre doctrină poate fi uşor definită ca cea mai dezbinătoare carte din istoria adventismului de ziua a şaptea. O carte publicată pentru a ajuta la reconcilierea dintre adventism şi protestantismul conservator, a dat naștere la o îndelungată înstrăinare şi separare între facţiunile adventiste care s‐au dezvoltat în jurul ei. După 24‐27 octombrie 2007, când a avut loc cea de‐a 50‐a Conferință Aniversară a publicaţiei Întrebări despre doctrină ținută la Universitatea Andrews, Berrien Springs, Michigan, douăzeci şi patru de savanți reprezentativi, incluzând un baptist şi un prezbiterian, şi‐au exprimat gândurile cu privire la această notabilă publicaţie din 1957. Desigur, nimeni nu poate cuprinde toate chestiunile din mintea fiecăruia. În timpul acelor câtorva zile, o remarcabilă unanimitate de respect şi apreciere a unora pentru alţii a predominat conferința.

cartea – ISUS – Despre sfârșitul lumi

Descarcă pdf

Prezentul serial de studii biblice urmărește expunerea conceptului despre „sfârșitul lumii”, așa cum îl descriu cuvintele lui Isus Hris tos în cele patru evanghelii și în cartea Apocalipsa, autointitulată
„Descoperirea lui Isus Hristos” (Apocalipsa 1:1).
Cele 66 de cărți care compun Sfânta Scriptură reprezintă redactarea re-velației lui Dumnezeu dată prin profeți. Oameni diferiți în rang și ca pregătire, profeții au avut un singur lucru în comun: dedicarea totală pentru Dumnezeu. Biblia, în ciuda faptului că este scrisă în limbajul limitat și
deformat al omului păcătos, descoperă clar voia și planul lui Dumnezeu cu noi. Referiri autoritare și credibile cu privire la „sfârșitul lumii” se găsesc în diverse locuri, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. În armonie cu acestea și, în plus, confirmate chiar de prezența Fiului lui Dumnezeu, cuvintele lui Isus Hristos ne oferă descoperirea cea mai acurată.
În timp ce mărturiile Sale cu privire la evenimentele sfârșitului sunt pre-
zente în mod fragmentar în evanghelii, cartea Apocalipsa redă în mod extensiv și la mâna întâi dezvăluirile făcute personal de către Isus apostolului Ioan:„Eu sunt Alfa și Omega… Cel dintâi şi Cel de pe urmă… Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor… Scrie dar lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele.” „… Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate…” (Apocalipsa. 1:11-19; Apocalipsa. 22:6)
Studiile prezente, fără să-și propună o tratare exhaustivă, vor putea oferi o nouă înțelegere cu privire la viitorul omenirii și vor aduce raze bogate de speranță printre tenebrele ce întunecă orizontul.

cartea – Lupta din spatele scenei

Descarcă pdf

Războiul şi neliniştea, violenţa şi crima, foametea şi suferinţa, tornade, inundaţii, cutremure… nimic nou.Asemenea, generatia de azi este expusă la noi şi dificile provocari; probleme ale mediului înconjurator, inginerie genetica, schimbări climatice, epidemii cauzate de alimentaţie, etc… Multi dintre noi vor vedea de asemenea ca societatea noastră se distanţează ea însaşi de anumite valori morale fundamentale. Mulţi sunt părăsiţi simţindu-se mici si neajutoraţi, dar nu ar trebui sa punem intrebarea:“De ce se întăplă toate acestea?”

cartea – Sfințirea vieții

Descarcă pdf

În numerele de odinioară ale revistei Revieiw and Herald din anul 1881, sub titlul general de “Sfințirea” au apărut o serie de unsprezece articole bine alcătuite din pana Ellenei G. White. Scriind dintr-o profundă experiență, în lucrările lui Dumnezeu și având mintea și o inimă iluminate de Duhul Sfânt, dânsa a analizat atent toate elementele adevăratei sfințiri punându-le în contrast cu diferite teorii greșite, populare privind acest subiect.. și în aceeași decadă articolele menționate au fost în întregime extrase și publicate în forma unei broșuri intitulate “Sfințirea Biblică”, apărând în ianuarie 1889 și constituind lucrarea principală a bibliotecilor cercetătorilor Bibliei. Mult mai târziu, în anul 1937, acest material a văzut din nou lumina tiparului purtând de data aceasta titlul pe care îl are și astăzi: “Sfințirea Vieții”, cuprinzând întregul material avut inițial cu adăugarea unui singur paragraf din cartea. “Profeți și Regi”, așa cum se prezintă acum. În forma, aceasta și fiind de multe ori tipărită, lucrarea a îmbogățit spiritual mii de vieți. Într-un nou format, dar fără vreo modificare a textului, acest material profund spiritual și veșnic actual este din nou tipărit pentru o mai larga distribuire. Iar pentru o conveniență mai bună a cititorului, textele biblice sunt incluse în textul curent.

cartea – Tragedia Veacurilor

Descarcă pdf

Cartea este scrisă de autoarea Ellen G. White. Este scriitoarea cu cele mai multe titluri din istoria literaturii universale. În literatură Americană ea îi întrece pe toți scriitorii, fie ei bărbați sau femei. A scris 40 de cărți și peste 5000 articole, iar compilațîi din manuscrisele sale au dus la publicarea totală a peste 100 titluri în limba engleză. Cartea Tragedia Veacurilor este o carte de istorie a umanității din perspectiva creștină. Se află printre primele 5 cărți în biblioteca Congresului American din Washington, cea mai mare biblioteca din lume, tradusă în peste 100 limbi cu un tiraj de peste 20 milioane de exemplare în circulație. Cartea face un comentariu a conflictului dintre bine și rău și descrie cele mai mari evenimente care au schimbat istoria de-a lungul timpului. Ultimile 10 capitole ale cărții, fac un comentariu amănunțit al evenimentelor timpului present.